חברה בע"מ

לתיאום פגישת ייעוץ חינם:

משרד: 03-6888941 | נייד: 052-8376657

ראיית חשבון

אנו מתמחים במגוון שירותי ראיית חשבון 

הנהלת חשבונות ושכר

טיפול מסור עד הפרט האחרון

שירותי חשבות

בקרה פיננסית ומעקב שוטף מקצועי 

פתיחת עסק

ליווי והדרכה צמודה בפתיחת עסק

עוסק פטור

שירות ייחודי לעסקים קטנים

 

בדיקת החזר מס

למה לשלם יותר למס הכנסה

יעוץ עסקי ותכנון מס

יעוץ מקצועי ומיסויי לכל סוגי העסקים

מלכ״רים ועמותות

התנהלות שוטפת וניהול תקין

עוסק מורשה

מגוון שירותים לעוסק המורשה 

שותפויות

טיפול יעוץ והדרכה

חברה בע״מ

מתמחים במתן שירות ברמה הגבוהה ביותר

רקע מקצועי: 

חברה  היא ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת,

בדרך כלל לשם הפקת רווח.

 

הרעיון המשפטי העומד מאחורי החברה הוא שהחברה, אשר במסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, היא גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו ובעליו. המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה באמצעות החזקת מניות, ונקראים בעלי מניות. המנייה היא למעשה אגד של זכויות וחובות חוזיות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו; לדוגמה, הזכות להשתתף ברווחי החברה. בכך ישנה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות. אם לדוגמה יש לגורם מסוים טענה או תביעה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות. הכתובת שלו לכל בעיה היא החברה עצמה. החברה ובעלי מניותיה לא חד הם. רק במקרים מיוחדים של חוסר הגינות בולט או הונאה, מאשר בית המשפט הרמת מסך המאפשרת תביעה ישירה של בעלי המניות בחברה.

 

רוב החברות מאוגדות כך שבעליהן נהנים מאחריות מוגבלת. דבר זה מצוין בשם החברה. בישראל הסיומת היא "בע"מ" (בערבון מוגבל).

 

חברות פרטיות וציבוריות

חברה פרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים. לפי סעיף 1 לחוק החברות, חברה ציבורית היא "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ומוחזקת בידי הציבור".

ברוב המקרים חברה פרטית הופכת לחברה ציבורית כאשר ישנו רצון מצד החברה להציע את מניותיה לציבור הרחב באמצעות הנפקת מניות ראשונית לציבור, ואחר כך קיום מסחר שוטף במניות החברה באמצעות בורסה לניירות ערך.

 

חברות בישראל

בישראל מוסדרת הקמתה ופעילותה של חברה באמצעות חוק החברות, התשנ"ט-1999. חברה ציבורית כפופה גם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968‏. שעבוד נכסי חברה ופירוק חברות מוסדרים בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983. פעילותה של חברה ממשלתית מוסדרת גם באמצעות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-‎1975.

 

הזכות להתאגד בחברה היא זכות חוקתית. כל אדם רשאי לייסד חברה,

ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור. הקמתה של חברה מצריכה רישום אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים.

 

בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות, המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה. בדרך כלל מוגבלת אחריותם של בעלי המניות בחברה לחובותיה (זהו יתרון מרכזי של התאגדות בדרך זו),

והדבר בא לידי ביטוי בהוספת המילים "בע"מ" או "בערבון מוגבל" בסוף שמה,

אך ניתן גם להקים חברה שאחריות בעלי המניות לחובותיה היא בלתי מוגבלת. חלוקת רווחיה של חברה לבעלי מניותיה נעשית באמצעות דיבידנד.

 

חוק החברות קובע בפירוט את הגופים הפועלים בחברה: "האורגנים של החברה הם האספה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון, רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין". החוק מפרט את סמכויותיהם של כל אחד מאורגנים אלה.

 

 

 

 

 

 

שלב ראשון רישום החברה ברשם החברות:

 

להלן המסמכים הדרושים לצורך הקמת ורישום חברה ברשם החברות

(חלקם צריכים אימות של עו"ד):

 

• טופס הגשת מסמכים לרישום חברה:

1) יש לציין שלוש חלופות לשם המוצע.

2) יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.

3) יש לציין את מס' העותקים המבוקשים לתעודת התאגדות ולעותק מאומת של התקנון (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת מספר העתקים מספיק של תקנון החברה).

 

 תקנון - התקנון יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: 

1) שם החברה.

2) מטרות החברה.

3) פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.

4) פרטים בדבר הגבלת אחריות.

5) פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס' זיהוי ומען .

6) בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת  ע"י עו"ד.

 

• טופס בקשה לרישום חברה :

1) יש להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .

2) הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.

3) הטופס יוגש ע"י בעל/י המניות בלבד (אפשרי שרק אחד מבעלי המניות

יחתום על הטופס).

4) חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

 

• טופס הצהרת דירקטורים ראשונים:

1) (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.

2) יש להקפיד לסמן ולמלא בטופס  את ההצהרה  המתאימה ( קיימת הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד או  בנוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן מטעמו).

3) חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

 

• הצהרת בעלי מניות

1) הבקשה לרישום חברה מכילה בתוכה הצהרת בעלי מניות. לפיכך, כאשר לחברה

יש רק בעל מניות אחד אשר חתם כבר על הבקשה הרי שאין צורך בהגשת

הצהרה נוספת.

2) ככל שלחברה יש יותר מבעל מניות אחד,  יש צורך שבעלי המניות האחרים אשר לא חתמו על הבקשה לרישום חברה, יצרפו לבקשה את הצהרתם.

3) נוסח הצהרת בעלי מניות  לגבי יחיד ולגבי תאגיד מצוי בסעיף 1 בטופס בקשה לרישום חברה  (טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 ). 

4) עורך הדין יאמת את חתימות בעלי המניות הראשונים, ויזהירם בתצהיר

באופן מלא. אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה

 

• אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה

 

 

 

שלב שני פתיחת תיקים ברשויות המס

 

 

1. פתיחת עוסק מורשה לחברה במע"מ:

על מנת לפתוח עוסק מורשה לחברה במע"מ יש להגיע לתחנת מע"מ הקרובה למקום העסק או באמצעות רואה חשבון ולהביא את המסמכים הבאים:

א) טופס 821 – פתיחת עוסק מורשה (חלקים א' + ב').

ב) תעודת התאגדות של החברה.
ג) אישור על ניהול חשבון מהבנק או שיק מבוטל. 
ד) הסכם שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית.

ה) תקנון החברה

ו) פרוטוקול מורשי חתימה.

 

2. פתיחת תיק לחברה במס הכנסה:

על מנת לפתוח תיק לחברה במס הכנסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

א) טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה.
ב) תעודת התאגדות של החברה.
ג) הסכם שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית.

ד) תקנון החברה

ה) פרוטוקול מורשי חתימה.

 

הקמת חברה ורישומה בישראל:

Your details were sent successfully!